O spoločnosti

Svoju činnosť Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o špecializuje na realizáciu inžinierskych sietí a vodohospodárskych stavieb. Samozrejmosťou je vysoká kvalita vykonávaných prác, ústretovosť k investorovi a komunikatívnosť medzi účastníkmi výstavby. Bohaté skúsenosti konateľov a väčšiny kmeňových zamestnancov z doterajších prác pri riadení a realizácii výstavieb vodovodov, kanalizácii a vodohospodárskych objektov v prevádzkovej vodárenskej spoločnosti (bývalý štátny podnik, neskôr a.s.) na úrovni regiónu, predurčujú kvalitné zázemie spoločnosti pre úspešné zvládnutie náročných stavebných celkov a projektov v oblasti inžinierskych stavieb. Dlhoročná prax a úspešne zvládnuté záverečné skúšky zakladateľov firmy vo sfére vodárenstva boli odmenené ministerstvom SR pridelením aktuálneho certifikátu pre prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácii bez obmedzenia na počet zásobovaných obyvateľov na území Slovenskej republiky. Zároveň splnili podmienky Slovenskej komory stavebných inžinierov pre spôsobilosť vykonávať činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru pre inžinierske a pozemné stavby. Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. je tiež vlastníkom certifikátu systému manažérstva ISO 9001, systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001. V súčasnosti firma zamestnáva 97 zamestnancov, ktorí sú odborne zdatní pre rozsah predmetu činnosti spoločnosti, pričom skladba profesií pozostáva zo 18-tich zamestnancov THP, ďalej kvalifikovaných pracovníkov ako sú strojníci zemných strojov, montéri vodovodov a kanalizácií, elektrikári, murári, tesári, zvárači, pilčíci, zámočníci a mechanici a ostatných stavebných robotníkov.


design zahorec.com  |  programovanie weblab.sk